Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Rok 2023

Dodatok č. 3 VZN Č.31/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podhradie Stiahnuté: 23x | 27.03.2023

Rok 2022

VZN č. 34. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO Stiahnuté: 13x | 11.01.2023

Rok 2021

VZN č. 33/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stiahnuté: 149x | 18.01.2021

Rok 2020

Dodatokč. 2 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 136x | 16.12.2020

Návrh VZN č. 27/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stiahnuté: 252x | 20.11.2020

VZN č. 32/2020 o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej situácie na území obce Podhradie Stiahnuté: 204x | 24.06.2020

Rok 2019

Dodatok k VZN č. 31/2019 Stiahnuté: 248x | 25.06.2019

VZN č. 31/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Podhradie Stiahnuté: 410x | 08.03.2019

Rok 2018

VZN o prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 215x | 17.05.2019

Rok 2017

Dodatok k VZN č. 28 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 252x | 14.12.2020

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 497x | 20.11.2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Podhradie č. 29/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 355x | 16.11.2017

Rok 2016

VZN č. 26/2016 o záväzných častiach územného plánu obce Podhradie Stiahnuté: 176x | 14.12.2020

Rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16 o poplatkoch za úkony vykonávané obecným úradom a prenájom majetku obce Stiahnuté: 210x | 11.03.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 321x | 16.11.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Podhradie Stiahnuté: 443x | 16.11.2015

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady č. 25/2015 Stiahnuté: 417x | 16.12.2015

Stránka

  • 1