Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Rok 2019

Dodatok k VZN č. 28 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 60x | 17.12.2019

Dodatok k VZN č. 31/2019 Stiahnuté: 93x | 25.06.2019

VZN č. 31/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Podhradie Stiahnuté: 222x | 08.03.2019

Rok 2018

VZN o prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 81x | 17.05.2019

Rok 2017

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 330x | 20.11.2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Podhradie č. 29/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 214x | 16.11.2017

Rok 2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 16 o poplatkoch za úkony vykonávané obecným úradom a prenájom majetku obce Stiahnuté: 34x | 11.03.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 189x | 16.11.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Podhradie Stiahnuté: 284x | 16.11.2015

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady č. 25/2015 Stiahnuté: 222x | 16.12.2015

Rok 2020

VZN č. 32/2020 o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej situácie na území obce Podhradie Stiahnuté: 28x | 24.06.2020

Stránka

  • 1