Navigácia

Obsah

Organizácie

Spolok bývalých urbarialistov Podhradie, Pozemkové spoločenstvo

Slatinská 130/12, 038 52 Podhradie,
okres Martin

Charakteristika

urbarSpolok bývalých urbarialistov Podhradie, pozemkové spoločenstvo, (ďalej len SBU) mohlo obnoviť svoju činnosť ako väčšina bývalých urbariátov na Slovensku až po novembrovej revolúcii 1989. Od svojho znovuobnovenia roku 1992 hospodári na vlastných lesných pozemkoch a trvalých trávnatých porastoch v troch katastrálnych územiach, a to v katastrálnom území Podhradie nad Váhom, v katastrálnom území Sučany a v katastrálnom území Sklabinský Podzámok. Lesné pozemky a trvalé trávne porasty vlastného katastrálneho územia v Podhradí nad Váhom a katastrálneho územia v Sklabinskom Podzámku tvoria jeden celok a nachádzajú sa v pohorí Veľká Fatra, lesné pozemky a trvalé trávne porasty katastrálneho územia v Sučanoch sa nachádzajú v ďalšom stredoslovenskom pohorí, a to v Malej Fatre.

Spolok bývalých urbarialistov Podhradie spočiatku hospodáril len na lesných pozemkoch a trávnych porastoch prislúchajúcim obci Podhradie. Začiatkom 20. stor. si zveľadil svoj majetok a zakúpil nové pozemky v katastroch obcí Sučany a Sklabinský Podzámok. Odvtedy až do roku 1958, keď boli urbariáty na Slovensku zákonom zrušené, spolok hospodáril aj v týchto lokalitách. Pozemky na sučianskych holiach spolok využíval hlavne na letný chov hovädzieho dobytka a prikúpené lesné pozemky v katastrálnom území Sklabinského Podzámku slúžili hlavne na ťažbu dreva.

Lesné pozemky a trvalé trávne porasty Spolku bývalých urbarialistov Podhradie, pozemkového spoločenstva, môžeme súhrnne charakterizovať takto:

Vo Veľkej Fatre, t. j. v katastrálnom území Podhradie nad Váhom, SBU vlastní pozemky s výmerou cca 240 ha, z čoho je ekonomicky prospešných iba 37 % výmery. Ide o porasty, ktoré sú tvorbou drevnej hmoty schopné ekonomickej produkcie. Väčšiu časť výmery cca 150 ha tvoria porasty „ochranárskeho“ charakteru, ktorých prioritou nie je produkcia drevnej hmoty, ale plnenie iných prospešných funkcií, ako sú napr. lesopestebná činnosť, ochrana pôdy, ochrana ovzdušia, tvorba vodných zdrojov, t. j. v prevažnej miere slúžia na rekreačné účely, športové a turistické aktivity. Trvalé trávne porasty sú vlastne poľnohospodárske pasienky, doteraz využívané v menšej miere. Lesné pozemky Sklabinského Podzámku s výmerou cca 4 ha plnia podobné funkcie. Hory vo Veľkej Fatre sú domovom rôznej zveri, medzi ňou aj ochraňovanej, ako je medveď, rys, vlk, hlucháň, ale aj zveri raticovej, ktorá je predmetom starostlivosti miestneho poľovníckeho združenia.

V Malej Fatre, v katastrálnom území Sučany, vlastní SBU pozemky v celkovej výmere cca 220 ha, pričom lesné porasty z toho tvoria iba 57 % a majú charakter „ochranárskeho“ porastu. Z tohto dôvodu tieto porasty plnia prioritne rekreačné a ochranárske funkcie a v obmedzenej miere sú využívané na produkciu drevnej hmoty. Veľká časť územia má hôľny charakter, je porastená kosodrevinou a tvorí súčasť Národného parku Malá Fatra. Pre vhodné rekreačné podmienky je táto oblasť hojne navštevovaná turistami a slúži aj dnes na zber lesných plodov, a to čučoriedok a brusníc. V minulosti boli tieto územia využívané sezónne na hromadné pasenie mladého dobytka, kedy pásli pastieridobytok na sučianskych holiach cez celé leto a aj ináč sa starali o dobytok a bývali v skromných drevených kolibách.

Novodobý Spolok bývalých urbarialistov Podhradie, pozemkové spoločenstvo, vyvíja svoju činnosť prostredníctvom štatutárnych orgánov SBU a riadne zvoleného výboru. Predmetom jeho činnosti je predovšetkým ochrana, pestovanie a efektívne hospodárenie na lesných pozemkoch a trvalých trávnatých porastoch v prospech zabezpečenia záujmov všetkých podielnikov SBU.

SBU Podhradie vybudoval nový Urbársky dom v Podhradí na Slatinskej ul. 130/12, ktorý slúži nielen na zabezpečovanie interných činností spoločenstva, ale je využívaný hlavne ako ubytovacie zariadenie pre návštevníkov Podhradia a záujemcov o krásy nášho regiónu a na menšie spoločenské a rodinné podujatia, školenia, porady. Návštevníkov Podhradia zaujmú krásy prírody, kultúrne a folklórne podujatia obce, možnosti zimných a letných športových aktivít a aj historické pamiatky v blízkom okolí obce. Priamo nad Urbárskym domom na lokalite Hrádok sa nachádzajú zvyšky bývalej gotickej veže a oproti v urbárskych horách na lokalite Vrch Múr sa v minulosti rozprestieral Sučiansky hrad ako sídlo sučianskeho panstva, o čom svedčia doteraz viditeľné náznaky tejto stavby.

Kontakt pre záujemcov o služby SBU Podhradie:

Mobil SBU Podhradie: 0917 108 591

Prevádzkarka urbárskeho domu: 0917 108 591

E-mail: urbarpodhradie@gaya.sk

Web: www.urbarpodhradie.gaya.sk