Navigácia

Obsah

Prvé písomné zmienky a vlastníci územia obce

Z historických faktov je známe, že začiatky osídľovania Turca zasahujú do neskorej doby kamennej. Avšak prvá usadlosť na území dnešnej obce Podhradie vznikla pravdepodobne až v dobe laténskej. Aspoň nález bronzových sošiek laténskeho štýlu tomu napovedá.
Neskôr sa tu usadili prví Slovania a vybudovali tu hrádok. Nie je isté, či títo usadlíci územie dnešného Podhradia opustili, alebo hrádok z časti prestavali na kamenný, pretože stopy po kamennej stavbe existujú a sú viditeľné i dnes na mieste zvanom Vrchmúr. Isté je, že už i samotné meno Podhradie sa viaže k nejakému hradu. No kto hrad postavil a akú úlohu plnil, o tom dejiny mlčia.

Aj ku samotnému vzniku Podhradia sa viaže viacero nejasností. Dlhú dobu nebolo objasnené, kedy vlastne obec Podhradie vznikla, resp. bola založená. Ani teraz to nie je celkom jasné. Vôbec prvú písomnú zmienku, týkajúcu sa Podhradia, sa podarilo objaviť iba nedávno v archíve Magyar Országos Leveltár v Budapešti pod signatúrou DL 12224. Je to listina zo 14. marca 1430, ktorá potvrdzuje, že obec Podhradie (Podhrady) patrí panstvu mestečka Sučany (Zuchan).

Regest listiny:
Privilégiá cisára Žigmunda, potvrdené pečaťou, týkajúce sa donácií a iných nemovitostí Juraja a Mateja Hanska v mestečku Sučany v priľahlých usadlostiach Podhradie, Krpeľany (Krpelen) a Konské (Konský) v župe Turčianskej. Čiže aj keď prvá písomná zmienka je z roku 1430, predpokladaný vznik Podhradia je v druhej polovici 14. storočia.
Obec Podhradie pravdepodobne už od svojho vzniku patrila k panstvu Sučany. Preto sú dejiny Podhradia úzko späté s dejinami Sučian.

V roku 1488 dostal Sučany s dedinami Podhradie, Krpeľany, Nolčovo a Konské Matej de Czecze. Dovtedy bol majiteľom tohto panstva Martin Berczal, ale ten sa kráľovi spreneveril tým, že pri vpáde Poliakov do Turca im vydal Sučany aj so Sučianskym hradom. Po čase kráľ Matej Korvín hrad dobyl a rozrumil.

V roku 1490 kúpil Theofil Thurzo od Pongráca za 250 zlatých Sučany a dediny prislúchajúce k ich panstvu. Neskôr kráľ Ľudovít daroval Sučany Benediktovi Thuróczymu, a keď sa Marta, dcéra Mikuláša Thuróczyho vydala za Pavla Ňáriho, zdedili Ňáriovci všetky majetky rodiny Thuróczy, medzi nimi predovšetkým sučianske panstvo. Takže Ňáriovci získali Sučany dedičným právom, ale potrebovali na užívanie i kráľovskú donáciu. Tú sa im podarilo dostať v roku 1541, kedy kráľ Ferdinand daroval sučianske panstvo Vavrincovi Ňárimu. Sučanom boli potvrdené výsadné listiny z roku 1426 a 1474 a bolo im povolené usporadúvať dva výročné trhy.

Nakoniec v roku 1723 boli Ňáriovci povýšení na grófov.
Podhradie patrilo pod sučianske panstvo až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Dovtedy niekoľkokrát zmenilo meno. Čiže v roku 1430 sa dedina volala Podhrady, 1733 Podhragya, 1808 Podhradí a od roku 1920 sa nazýva Podhradie. Maďarský názov Podhradia znel Várallja.