Aktualizované: Harmonogram o organizačno-technickom zabezpečení volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014

Pre obec Podhradie v tejto súvislosti vyplývajú nasledovné úlohy:

1. Vypracovať harmonogram organizačno – technického zabezpečenia volieb

do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. novembra 2014

Zodpovedný: Dana Cupanová

Termín: do 22. augusta 2014


2. Určiť zamestnancov zodpovedných za organizačno – technické zabezpečenie volieb

Zodpovedný: starosta obce

Termín: do 22. augusta 2014


3. Zverejniť počet obyvateľov obce

Zodpovedný: Dana Cupanová

Termín: do 22. augusta 2014


4. Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Zodpovedný: starosta obce

Termín: do 28. augusta 2014


5. Aktualizovať stály zoznam voličov

Zodpovedný: Dana Cupanová

Termín: priebežne


6. Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov

v rámci námietkového konania

Zodpovedná: Dana Cupanová

Termín: do troch dní od podania námietky


7. Určiť a zverejniť volebné obvody a počet poslancov

obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich volí

Zodpovedný: Obecné zastupiteľstvo

Termín: od doručenia žiadostí do 11. septembra 2014


8. Vymenovať zostávajúcich členov miestnej volebnej komisie

Zodpovedný: starosta obce

Termín: do 22. septembra 2014


9. Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie miestnej volebnej komisie a vykonať poučenie

Zapisovateľa a členov miestnej volebnej komisie o ochrane osobných údajov

Zodpovedá: starosta obce

Termín: do 26. septembra 2014


10. Utvoriť volebný okrsok a určiť volebnú miestnosť

Zodpovedný: starosta obce

Termín: do 6. októbra 2014


11. Uverejniť zoznam zaregistrovaných kandidátov

spôsobom v mieste obvyklým

Zodpovedný: Alena Bačová a miestna volebná komisia

Termín: do 11. októbra 2014


12. Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

Zodpovedný: starosta obce

Termín do: 20. októbra 2014


13. Doručiť voličom oznámenie o čase a mieste konania volieb

Zodpovedná: Alena Bačová

Termín do: 21. októbra 2014


14. Vymenovať zostávajúcich členov okrskovej volebnej komisie

Zodpovedná: starosta obce

Termín do: 27. októbra 2014


15. Vyhradiť miesta na umiestňovanie volebných plagátov

a iných nosičov informácií

Zodpovedný: starosta obce

Termín: do 27. októbra 2014


16. Zvolať a uskutočniť prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie

a vykonať poučenie zapisovateľov a členov okrskovej volebnej komisie

o ochrane osobných údajov

Zodpovedný: starosta obce

Termín: do 31. októbra 2014


17. Vykonať školenie  členov okrskovej volebnej komisie

Zodpovedný: starosta obce a zapisovateľ MVK

Termín: najneskôr 11. novembra 2014


18. Zabezpečiť vybavenie volebných miestností

Zodpovedný: Dana Cupanová

Termín do: 11. novembra 2014


20. Odovzdať okrskovej volebnej komisii v dvoch rovnopisoch

zoznam voličov, hlasovacie lístky a obálky

Zodpovedný: Starosta obce

Termín: najneskôr 2 hodiny pred začatím hlasovania


21. Prevziať do úschovy volebné spisy miestnej volebnej komisie

a okrskovej volebnej komisie

Zodpovedný: starosta obce

Termín do : 18.novembra 2014


V Podhradí 22.8.2014, spracovala: Dana Cupanová

Ing. Miroslav Jánošík

starosta obce

Ceny za vývoz a likvidáciu odpadovej vody zo septikov a žúmp

Turčianska vodárenská spoločnosť a.s

 

Vám oznamuje, že ceny za vývoz a likvidáciu odpadovej vody zo septikov a žúmp sú na rok 2014 nasledovné:

 

okruh

Cena v Eu bez DPH

Cena v Eur s DPH

 

vozidlo 8 m3

 

vozidlo 10m3

 

vozidlo 8 m3

 

vozidlo 10m3

1.

do 100 km

21,67

27,50

26,00

33,00

2.

od 11 – 20 km

26,67

33,33

32,00

40,00

3.

od 21 – 30 km

31,67

40,00

38,00

48,00

4.

od 31 – 40 km

36,67

45,83

44,00

55,00

 

Okruh: 3.: Belá – Duilce, Brieštie, Ďanová, Jasenovo, Karlová, Kaľamenová, Laskár, Ležiachov, Liešno, Necpaly, Podhradie, Rudno, Sklabinský Podzámok, Slovany, Slovenské Pravno, Socovce, Turany, Turčianska Štiavnička, Valča

Telefónne číslo: 043/421 01 11

Email: JLIB_HTML_CLOAKING

http: www.turvod.sk

 

Obnovenie webovej stránky po výpadku

Naše webové stránky boli niekoľko dní nefunkčné z dôvodu interného problému, ktorý si vyžadoval časovo náročné riešenie. Aktuálne sú už stránky plne funkčné.

Za odstávku webu sa ospravedlňujeme.

Zverejnenie zámeru

Obec Podhradie má zámer prenajať nebytové priestory modlitebne, malej zasadačky a skladu v budove Starej školy  na Ul. 1.mája 193/59, zapísanej na LV č.2 v k.ú. Podhradie Evanjelickému a.v. cirkevnému zboru zo Sučian. Obec považuje využívanie uvedenej časti budovy občanmi obce pre účely praktizovania viery ako účel hodný osobitného zreteľa a bude postupovať pri prenájme v zmysle §9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí. Zámer prerokuje a rozhodne o ňom obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí.


Ing. Miroslav Jánošík
starosta obce

Stiahnuť zverejnenie zámeru vo formáte ".doc".

Združenie Podhradsko-Kráľovské vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy

Združenie Podhradsko-Kráľovské

1.mája 194/61, 038 52 Podhradie

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľností

na základe uznesenia valného zhromaždenia združenia

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže:

Nehnuteľnosti v k. ú. Podhradie nad Váhom, oplotený areál na Ul. 9.mája

zapísané na liste vlastníctva č. 1416 a to:

- budova turistickej ubytovne súp. č. 77 na parc. č. 120/1 s príslušenstvom,

- pozemky: parc. č. 120/1 – zastavané plochy a  nádvoria o výmere 537 m2,

parc. č. 120/2 - záhrada výmere 159 m2.

2. Podmienky pre výber najvhodnejšieho návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy:

a) účel využitia nehnuteľnosti objekt bude využívaný na taký účel, ktorý nebude

obmedzovať vlastníkov okolitých nehnuteľností

(napr. bývanie, rekreáciu, rekreačné zariadenie rodinného typu);

b) kúpna cena – minimálne vo výške 57 600,00 €;

c) termín zaplatenia kúpnej ceny - najneskôr do 15 dní od podpísania kúpnej zmluvy,

d) záujemca zloží zábezpeku vo výške 10% zo 57 600,00 €, t.j. 5 760,00 € na účet vyhlasovateľa

vo VÚB, a.s., číslo účtu : 1363493857/0200. Zábezpeka bude neúspešným uchádzačov vrátená

po ukončení verejnej obchodnej súťaže.

e) záujemca zaplatí účastnícky poplatok vo výške 20,00 € na účet vyhlasovateľa vo VÚB, a.s.,

číslo účtu : 1363493857/0200 .

3. Víťaz súťaže je povinný uhradiť správne poplatky súvisiace s  podaním návrhu na vklad

do katastra nehnuteľností a náklady na vypracovanie Znaleckého posudku č. 54/2011

vo výške 330,- €.

4. Obhliadka predmetných nehnuteľností sa možné uskutočniť na základe telefonickej dohody v čase do termínu podania ponuky, t.j. do 14.03.2014 s možnosťou nahliadnutia do znaleckého posudku na tel. č. 0907836293.

5. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, a to v písomnej forme, podpísaný fyzickou osobou, u právnickej osoby jej štatutárnym zástupcom, je možné zasielať na adresu vyhlasovateľa súťaže:

Obec Podhradie

Obecný úrad Podhradie

1.mája 194/61

038 52 Podhradie,

doporučenou zásielkou alebo osobne prostredníctvom podateľne, v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ – Ponuka TU Podhradčan“ v termíne do 14.03.2014, do 1200 hod..

 

Návrh kúpnej zmluvy musí obsahovať:

- potrebné identifikačné údaje – u fyzických osôb meno, priezvisko, titul, rodné meno, rodné číslo, dátum narodenia, trvalé bydlisko; u právnických osôb názov, právnu formu, sídlo, adresu, meno osoby oprávnenej vystupovať za právnickú osobu, IČO, bankové spojenie;

- právnické osoby a fyzické osoby – živnostníci, k návrhu zmluvy doložia originál výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, nie starší ako tri mesiace; v prípade ak sa jedná o iný spôsob registrácie, je potrebné doložiť overenú plnú moc na zastupovanie právnickej osoby;

- čestné vyhlásenie podnikateľa, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť;

- vyhlásenie navrhovateľa, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi;

- určenie spoluvlastníckych podielov žiadateľov v prípade podania jedného návrhu na prevod nehnuteľností do spoluvlastníctva;

- súhlas navrhovateľa – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov spojených s obchodnou verejnou súťažou a následným uzavretím zmluvy

- účel využitia predmetných nehnuteľností, kúpnu cenu.

6. Návrh doručený vyššie uvedeným spôsobom možno odvolať, doplniť alebo meniť len v termíne určenom na predkladanie návrhov.

7. Do obchodnej verejnej súťaže nebudú zahrnuté návrhy, ktoré budú doručené po termíne vymedzenom v bode 5. vyhlásenia súťaže a návrhy, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené vo vyhlásení súťaže.

8. Najvhodnejší návrh podlieha schváleniu valným zhromaždením Združenia Podhradsko-Kráľovského. Výsledok výberu je záväzný.

9. Výsledok súťaže vyhlasovateľ oznámi písomne všetkým navrhovateľom, a to v termíne do 15 dní od vyhodnotenia súťažných návrhov .

10. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

11. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené návrhy v prípade, ak to uzná

za vhodné. Vyhlasovateľ súťaže si tiež vyhradzuje právo uviesť v podmienkach zmluvy právo

odstúpiť od zmluvy ak víťaz súťaže včas nezaplatí kúpnu cenu v celej výške, alebo ak v primeranej

lehote nedôjde k prevodu vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam z dôvodu na strane

víťaza súťaže, alebo ak víťaz súťaže nedodrží alebo poruší podmienky dohodnuté v uzatvorenej

zmluve. V prípade odstúpenia od zmluvy z týchto dôvodov finančná zábezpeka prepadne v prospech

vyhlasovateľa súťaže.

 

12. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo podmienky súťaže zmeniť alebo súťaž zrušiť.

 

 

Milan Švanda

predseda združenia

 

Stiahnuť dokument obchodnej verejnej súťaže na uzavretie kúpnej zmluvy vo formáte ".doc"

Doplnkové informácie

© 2008 - 2011 Obecný úrad Podhradie | Design by Lukáš Koškár | Powered by Joomla!®