Navigácia

Obsah

Obec Podhradie

Obecný úrad, IČO 316 831, sídlo 1.mája 194/61,  PSČ 038 52

č.t. : 043/4293452,   e-mail : obecpod@stonline.sk

 

 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

na obsadenie funkcie vedúci/a ŠJ obce Podhradie

 

 

Obec Podhradie vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúci/a ŠJ ( 2 hod.) s kumulovanou funkciou upratovačky (4 hod.) v objekte Materskej školy.

 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na uchádzača

 • minimálne stredoškolské vzdelanie,
 • občianska bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady na výkon funkcie.

 

Podmienky pre zaradenie do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania obsahujúca aj súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č.122/2013  Z.z  v z.n.p. počas výberového konania,
 • životopis
 • doklad o vzdelaní – fotokópia
 • výpis z registra trestov

 

Náplň práce je nasledovná:

 • riadenie prevádzky školskej jedálne,
 • práca v programe pre školské jedálne,
 • zodpovedanie za dodržiavanie hygieny a kultúry stravovania v priestoroch školskej jedálne,
 • riadenie a kontrolovanie práce podriadených zamestnancov,
 • zabezpečovanie dodržiavania stanovených výživových hodnôt v podávaných pokrmoch,
 • zostavovanie týždenných jedálnych lístkov,
 • zabezpečovanie hospodárneho nakladania so zverenými prostriedkami,
 • upratovanie.

 

Ďalšie podmienky:

 • dobré organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť
 • schopnosť riadiť školskú jedáleň pre MŠ,
 • samostatnosť, spoľahlivosť a flexibilita,
 • práca s počítačom – Microsoft Ofice, internet,
 • dobrý zdravotný stav a zdravotná spôsobilosť,
 • bezúhonnosť,
 • prax v danej profesii vedúci/a školskej  jedálne  je vítaná 

      Platové podmienky:

 

Podľa platných tabuliek zákona  č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

 

Pracovno – právny vzťah:   pracovná zmluva.

 

Uzávierka prihlášok: 25.05.2018

 

Vyhodnotenie:                    do 2. týždňov po uzávierke prihášok

 

Žiadosť spolu s ostatnými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do stanoveného termínu poštou alebo osobne na Obecný úrad v Podhradí na adresu: Obec Podhradie, Ul. 1. mája 194/61, 038 52 Podhradie v zalepenej obálke s označením:

 “Výberové konanie vedúci ŠJ –neotvárať.“

S každým uchádzačom bude uskutočnený osobný pohovor. Termín a miesto výberového konania pre prihláseným uchádzačom oznámené písomne.

 

V Podhradí dňa 03.05.2018

                                                                            

Ing. Bohuslav Bella

                                                                             starosta obce Podhradie

Správy

Plán kultúrnej činnosti na rok 2018 1

Plán kultúrnej činnosti na rok 2018

Plán kultúrnej činnosti na rok 2018 celý text

ostatné | 22. 3. 2018 | Autor: Starosta obce
#

Termíny vývozu komunálneho odpadu v roku 2018

Termíny vývozu komunálneho odpadu v roku 2018 celý text

ostatné | 3. 1. 2018 | Autor:
sse2

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny celý text

ostatné | 13. 11. 2017 | Autor:
#

Na dvore škôlky počas leta vzniklo detské dopravné ihrisko

Na dvore škôlky počas leta vzniklo detské dopravné ihrisko celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor:
#

Oznámenie o zverejnení elektronickej adresy

Oznámenie o zverejnení elektronickej adresy celý text

ostatné | 22. 8. 2017 | Autor:
#

Nová „Informačná tabuľa“ v obci Podhradie

Obec Podhradie zrealizovala a vybudovala v mesiaci júl 2017 na verejnom priestranstve pred Obecným úradom pri hlavnej ceste drevenú informačnú tabuľu pre občanov, návštevníkov obce a turistov s turistickou mapou Veľkej a Malej Fatry s vyznačenými okolitými turistickými trasami a pamätihodnosťami katastrálneho územia obce a jej okolia. Informačná tabuľa bola vybudovaná pracovníkmi obecného úradu s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja Žilina. Veríme, že informačná tabuľa prispeje k zlepšenej orientácii občanov a návštevníkov obce a k spropagovaniu pamätihodností našej obce a okolia, hlavne lokality Hrádok, Hlavná dolina, Hradská dolina, Sučiansky hrad a prístupovú cestu k najvyššiemu vrchu Veľkej Farty – KľakV Podhradí dňa 4.8.2017Ing. Bohuslav Bella

starosta obce Podhradie celý text

ostatné | 4. 8. 2017 | Autor:
#

Propozície fotografickej súťaže amatérskej fotografie "Krása kvetom zrodená"

Propozície fotografickej súťaže amatérskej fotografie "Krása kvetom zrodená" celý text

ostatné | 27. 3. 2017 | Autor:

Organizačný poriadok Kvetu Podhradia 2017

Organizačný poriadok Kvetu Podhradia 2017 celý text

ostatné | 26. 3. 2017 | Autor:

Vtáčia chrípka

Vtáčia chrípka celý text

ostatné | 14. 2. 2017 | Autor:

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce

OZNÁMENIE
V zmysle Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 307 z 12. novembra 2015 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú v sobotu 5. marca 2016, zverejňujeme elektronickú adresu obce na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce:

obecpod@stonline.sk
Ing. Bohuslav Bella

starosta celý text

ostatné | 10. 12. 2015 | Autor:

Súťaž

súťaž celý text

ostatné | 10. 12. 2015 | Autor:
#

Pomôžme deťom žiť šťastnejší život. Je to naša povinnosť!

Pomôžme deťom žiť šťastnejší život. Je to naša povinnosť! celý text

ostatné | 21. 10. 2015 | Autor:
#

Ceny za vývoz a likvidáciu odpadovej vody zo septikov a žúmp

Turčianska vodárenská spoločnosť a.s

Vám oznamuje, že ceny za vývoz a likvidáciu odpadovej vody zo septikov a žúmp sú na rok 2014 nasledovné: celý text

ostatné | 8. 4. 2014 | Autor:
#

Obnovenie webovej stránky po výpadku

Naše webové stránky boli niekoľko dní nefunkčné z dôvodu interného problému, ktorý si vyžadoval časovo náročné riešenie. Aktuálne sú už stránky plne funkčné.

Za odstávku webu sa ospravedlňujeme. celý text

ostatné | 27. 2. 2014 | Autor:
#

Obec Podhradie v rozhlasovom dokumente "Zvony nad krajinou"

Obec Podhradie v rozhlasovom dokumente "Zvony nad krajinou" celý text

ostatné | 10. 10. 2013 | Autor:
#

Najnovšia reakcia na článok v Turčianskych novinách

Najnovšia reakcia na článok v Turčianskych novinách celý text

ostatné | 16. 2. 2012 | Autor:
#

Turčianske noviny číslo 5 - Dedina verzus podnikateľ

Turčianske noviny číslo 5 - Dedina verzus podnikateľ celý text

ostatné | 8. 2. 2012 | Autor: